Petr Glombíček, Ph.D.

Odborné zaměření

Moderní racionalita je hlavním předmětem jeho zájmu. Dlouhodobě se věnuje tématu soudnosti resp. zdravého rozumu a spojuje přitom historickou práci s analytickým přístupem. Tradiční filosofická témata, především metafyzická a epistemologická pojednává především prostřednictvím filosofie jazyka. Během posledních deseti let organizoval několik konferencí a podílel se na přípravě několika kolektivních monografií a zvláštních čísel Filosofického časopisu k rané novověkým tématům. Jeho přesah k analytické filosofii se projevuje především v publikacích k Wittgensteinově filosofii.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

Vystudoval filosofii na FF UK v Praze. Na Filosofickém ústavu pracuje od roku 1998, nejprve v oddělení pro studium díla J.A.Komenského, posléze v roce 2001 v nově založeném oddělení pro studium novověké racionality. V současné době je též zaměstnán jako odborný asistent na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Publikace

Vybrané články:

– Cogito, ergo sum jako performativní výpověď. Studia Comeniana et Historica, 26, 1996, 56-57, str. 250-258.

– Hintikkova alternativní interpretace Cogito, ergo sum. Filosofický časopis, 47, 1999, no. 4, str. 561-588.

– Descartes o jazyce, in: J. Beneš - P. Glombíček - V. Urbánek (eds.), Bene scripsisti..., FILOSOFIA, Praha 2002, str. 221-234.

– Descartův filosofický projekt. Aluze, 6, 2002, no. 2, str. 86-95.

– Co to je soukromý jazyk?. Organon F, 10, 2003, no. 2, str. 123-147.

– K roli prvního principu v Descartově filosofii. Filosofický časopis, 51, 2003, no. 5, str. 725-738.

– The Role of Scepsis in Meditations of René Descartes. Acta Comeniana, 17, 2003, str. 137-150

– Descartes o univerzálním jazyce. Organon F, 11, 2004, no. 4, str. 351-361

– Being and Time in the World of Wittgenstein's Tractatus, in: M. Zouhar (ed.), Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, Bratislava VEDA, 2004, str. 242-248

– Descartes on the Nature of Language. Acta Comeniana, 18, 2004, str. 117-132

– Lockův skromný návrh nauky o znacích. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 67-83

– Země nikoho jako místo k setkání: wittgensteinovský nesmysl, in: P. Sousedík (ed.), Schizma filosofie 20. století. FILOSOFIA, Praha 2005

– Ke vztahu vědomí a myšlení u Descarta, in: M. Polák (ed.) Meditace o René Descartovi, Plzeň 2006

- K posledním větám Wittgensteinova Traktátu. In: T. Marvan, M. Zouhar (eds.), Svet jazyka a svet za jazykom, Bratislava 2007

- Význam a interpretace Petra Koťátka, Organon F 1/2009

- Cartesian Common Sense?, Acta Comeniana 24 (2010), str. 133-142.

- Berkeleyho pojem zdravého rozumu. In: P. Glombíček – J. Hill (eds.), George Berkeley. FILOSOFIA, Praha 2009

- Berkeley jako filosof jazyka. In: P.Glombíček – J. Hill (eds.), George Berkeley. FILOSOFIA, Praha 2009

- Ohledání Kantova zdravého rozumu, Filosofický časopis 6/2009, str. 893-913.

- What Kant Could Reid, In: P. Glombíček – J. Hill (eds.), Concept of Mind in Early Modern Philosophy, Cambridge Scholar Press 2010

- Budoucí tradice: Lyotard o Kantově sensus communis, In: Marek Otisk a kol., Tradice a modernost, OSU 2010

Sborníky a kolektivní monografie:

- Beneš, J. – Glombíček, P. – Urbánek, V. (eds.), Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, FILOSOFIA 2002. str. 344.

- Glombíček, P. – Kuneš, J. (eds.), Descartovo cogito. Filosofický časopis, 5, 51 (2003). str. 174

- Glombíček, P. – Hill, J. (eds.), John Locke: život a dílo filosofa. Filosofický časopis, 1, 53 (2005). str. 174

- Glombíček, P. – Kuneš, J. (eds.), Cogito, ergo sum. FILOSOFIA, Praha 2006

- Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein. Praha, FILOSOFIA 2006

- Glombíček, P. – Hill, J. et alii (eds.), George Berkeley. Průvodce jeho filosofií. FILOSOFIA, Praha 2009

- Glombíček, P. – Hill, J. et alii (eds.), Concept of Mind in Early Modern Philosophy. Cambridge Scholar Press 2010

Vybrané odborné recenze:

– Anthony Kenny, Tomáš o lidském duchu. Filosofický časopis, 47, 1999, no. 6, str. 1033-1036.

– Stanislav Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Acta Comeniana, 13, 1999, str. 224-229.

– Alan and David Hausman, Descartes' Legacy. Acta Comeniana, 13, 1999, str. 328-329.

– John L. Austin, Jak udělat něco slovy. Organon F, 8, 2001, no. 3, str. 341-346.

– Dominik Perler, Repräsentation bei Descartes. Filosofický časopis, 50, 2002, no. 3, str. 530-533.

– Ludwig Wittgenstein, Modrá a Hnědá kniha. Organon F, 9, 2002, no. 2, str. 226-229.

– Jacobus Revius, A Theological Examination of Cartesian Philosophy. Studia Comeniana et Historica, 34, 2004, no. 71-72, str. 251-254

– Walter Ott, Locke's Philosophy of Language. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 145-146

– Peter Anstey (ed.), The Philosophy of John Locke. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 148-150

– Peter Winch, Idea sociální vědy. Organon F, 12, 2005, no. 4, str. 475-477

– Alice Crary (ed.), Wittgenstein and Moral Life, Filosofický časopis 4/2008

Některé další menší recenze z oblasti filosofie

- Jaroslav Peregrin: Význam a struktura. Host, č. 6, 16 (2000)

- John Langshaw Austin: Jak udělat něco slovy. Host, č. 7, 16 (2000)

- Andreas Graeser: Řecká filosofie klasického období. Host, č. 5, 17 (2001)

- Alain de Libera: Středověká filosofie. Host, č. 9, 17 (2001)

- Paul Feyerabend, Rozprava proti metodě. Literární noviny, č. 10, 13 (2002)

- Wolfgang Röd, Novověká filosofie I.. Literární noviny, č. 12, 13 (2002)

- W. Quine, Od stimulu k vědě. Literární noviny, č. 33, 13 (2002)

- René Descartes, Vášně duše. Literární noviny, č. 49, 13 (2002)

- Friedrich Nietzsche, Genealogie morálky, Host, č. 1, 19 (2003)

- Vojtěch Kolman, Logika Gottloba Frega, Aluze, č. 1, 7 (2003) (otištěno chybně pod jménem T. Marvan).

- Lubomír Valenta, Problémy analytické filosofie, Literární noviny, č. 24, 14 (2003)

- Pierre Aubenque, Rozumnost podle Aristotela, Literární noviny, č. 51, 14 (2003)

- Dějiny filosofie pro filosofy, Literární noviny, č. 13, 15 (2004)

– Nietzschova pravda, Host č. 1,24 (2008)

- Němci v Kalifornii, Host č. 10, 25 (2009)

Vybrané překlady:

– Ivan Blecha (ed.), Fenomenologie v pohybu. Olomouc, OLOMOUC 2003, 360 str. (společně s Gabrielou Matulovou a Davidem Mikem)

– René Descartes, Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké. Praha, FILOSOFIA 1998. 182 str. (společně s Tomášem Marvanem)

– René Descartes, Meditace o první filosofii. Praha, FILOSOFIA 2001, 128 str. (společně s Tomášem Marvanem)

– René Descartes, Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi. Praha, FILOSOFIA 2003, 535 str. (společně s Tomášem Marvanem a Pavlem Zavadilem).

- Anthony Grayling, Wittgenstein, Praha, Dokořán 2006 (v tisku)

- Ludwig Wittgenstein, Modrá a Hnědá kniha. FILOSOFIA, 2007

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, OIKOYMENH, 2007

– René Descartes, Hledání pravdy. Filosofický časopis, 51, 2003, 5, str. 855-874 (společně s Tomášem Marvanem).

– Richard Glauser, Estetická zkušenost u Shaftesburyho. Aluze, 7, 2003, 1, str. 115-129.

– Ludwig Wittgenstein, Filosofie. Organon F, 8, 2001, no. 2, str. 174-189 (společně s Marinou Barabas)

– Ludwig Wittgenstein, Několik poznámek k logické formě. Reflexe, 26, 2004, str. 107-113

– Ludwig Wittgenstein, Přednáška o etice. Organon F, 12, 2005, 1, str. 72-79

 

05-03-2014 08:41:45