PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

 zatka

Research Interests:

Modern philosophy; German classical philosophy; Hermeneutics; Analytical philosophy of language; Philosophy of art and aesthetics; Modern ontology, Epistemology

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

My work is interested in history of modern philosophy of the 18th and 19th Centuries (Kant, Schelling, Hegel), philosophy of art and selected issues in 20th Century philosophy (phenomenology, hermeneutics, modern theory of science).

Education

Philosophy and history, Charles University in Prague

Scholarship

Scholarship at the British Academy, London, Great Britain 1993-2009

Teaching

1995-2005: lectured at the Department of Aesthetics, Philosophical Faculty of Charles University, Prague

1998: up to present: external lecturer at the Department of Philosophy at Hussite Theological Faculty of Charles University in Prague,

2007: up to present: external lecturer at the Department of Philosophy at the University of Pardubice.

Publications

Monograph

1994

- "Kant´s Theory of Aesthetics: A Study in the History of 18th-Century Philosophy" (Kantova teorie estetiky. Studie k dějinám filosofie 18. století), Prague: Filosofia, 1994, 159 pp. (2nd edition, Prague 1995).

Articles

2013

- "Freedom as a Principle of Moral Autonomy" (Svoboda jako princip mravní autonomie), in: T.Nejezchleba a kol., Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, (Concept of freedom in the history and in the present of philosophy), Centrum pro stadium demokracie a kultury: Brno 2013, pp. 85 – 100.

2010

- "Max Stirner, Philosopher of Absolute Freedom" (Max Stirner, Filosof absolutní svobody), in: M.Stirner, Jediný a jeho vlastnictví (The Ego and Its Own), Prague: Academia, 2010, pp. 7-34.

- "Wittgenstein´s Account of Language Games" (Wittgensteinova koncepce jazykových her), in: L. Wittgenstein, O jistotě (On Certainty), Prague: Academia, 2010, pp. 152- 207.

- " Art as a Symbol of the Vertical Transcendence of the World" (Umění jako symbol vertikální transcendence světa), in: Filosofické reflexe umění (Philosophical Reflections on Art), ed. M. Vrabec et al., Prague: Togga, 2010, pp. 91-107.

2009

- "Art as an Aesthetic Form of Universe" (On Schelling´s Account of the Metaphysical Affinity between Art and Nature), (Umění jako estetická forma univerza. K Schellingově koncepci metafyzické afinity mezi uměním a přírodou), in: Krása - Krajina - Příroda (Beauty – Landscape – Nature) II. (eds. K. Stibral, B. Binka, O. Dadejík), Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 20 – 32.

- "Nature, art, freedom. On Kant´s and Schiller´s Accounts of the Aesthetics of Nature" (Příroda,umění,svoboda. Ke kantovsko-schillerovskému pojetí estetiky přírody), in: Krása - Krajina - Příroda (Beauty – Landscape – Nature) I, eds. K. Stibral, O. Dadejík, Prague: Dokořán, 2009, pp. 184 - 202.

2007

- „Art as a Form of Historical Selfreflection of Spirit" (Umění jako forma dějinné sebereflexe ducha), in: Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, (Place of the phaenomenology of spirit in the present thought), (eds. J.Kuneš, M.Vrabec), Prague: Argo 2007, str. 161 – 183.

2003

-" Schelling´s Metaphysics of Art" (Schellingova metafyzika umění), in: Hegelovskou stopou. (K poctě M. Sobotky) , (In Hegel's Footprints (In Honor of M. Sobotka), AUC, Philosophica et Historica 4 – 1999, Universita Karlova, Prague: Karolinum, 2003, pp. 123-138.

2002

- "Freedom, Self-conciousness, and Identity" (Svoboda, sebevědomí a identita)," in: Filosofický časopis 2002, no.1, pp. 23 – 45.

2000

- "Schiller´s Aesthetic Critique of Modernity" (Schillerova estetická kritika moderny), in: Estetika 2000, no.1, pp.11 – 17.

1998

- "Beauty, Art, Philosophy" (Krása, umění, filosofie), in: Filosofický časopis 1998, no. 5, pp. 793 – 801.

1996

- "Heidegger´s Overcoming of the Cartesian Metaphysics of the Subject" (Heideggerovo překonání karteziánské metafyziky subjektu), in: Martin Heidegger a problémy myšlení (Martin Heidegger and Problems of Thought), Prague: Filosofia, 1996, pp. 85 –104.

1995

- "Beauty, Freedom, and Contingence" (Krása, svoboda a kontingence), in: Estetika 1995, no. 3, pp. 11 – 20.

1994

- " A Systematic Account of Kant´s Aesthetics" (Systematický význam Kantovy estetiky)," in: Filosofický časopis 1994, no.3, pp. 447 – 462.

1990

- "On Husserl´s Theory of the Constitution of Objective Sense" (K Husserlově teorii konstituce předmětného smyslu), in:Filosofický časopis, 1990, no.3.pp. 333 – 345.

1989

- "On the 100th Anniversary of Martin Heidegger's Birth" (Ke 100. výročí narození Martina Heideggera), in: Filosofický časopis 1989, no. 4, pp. 913 – 915.

1989

- "Reason and Tradition: On Burke´s Account of the French Revolution" (Rozum a tradice. K Burkeho interpretaci Velké francouzské revoluce) in: Filosofický časopis 1989, no.3, pp. 403 – 420.

1988

- "On Heidegger´s Conception of Human Existence in Being and Time" (K Heideggerovu pojetí lidské existence v 'Sein und Zeit'), in: Filosofický časopis 1988, pp. 258 – 271.

1987

- "Kant´s Disproval of Idealism and the Problem of the External World" (Kantovo vyvrácení idealismu a problém vnějšího světa), in: Filosofický časopis 1987, no.5, pp. 740 –762.

Translations

2010

- L.Wittgenstein, On certainty (O jistotě), translated by V. Zátka, Prague: Academia, 2010, 207 pp.

- M. Stirner, The Ego and Its Own (Jediný a jeho vlastnictví), translated by V. Zátka, Prague: Academia, 2010, 367 pp.

2007

- G. Figal, Introduction to Heidegger (Úvod do Heideggera), translated by V. Zátka, Prague: Academia, 2007), 192 pp.

2000

- K. Jaspers, Ciphers of Transcendence (Šifry transcendence), translated by V. Zátka, Prague: Vyšehrad, 2000, 140 pp.

1995

- W. Nethofel, "The End of Ontology? The End of Metaphysics or the Beginning of New Metaphysics?" (Konec ontologie? Konec metafyziky nebo začátek metafyziky nové?), translated by V. Zátka, in: Filosofický časopis, 1995, no, 3. pp. 489 – 504.

1994

- A. Savile, "Kant on the Possibility of Art" (Kant o možnosti umění), translated by V. Zátka, in: Filosofický časopis 1994, no. 3, pp. 421 – 446.

Organizational activity

Member of the branch committee for doctoral study at the Philosophical Faculty of Charles University, Prague (fields: History of Philosophy and Aesthetics)

Ongoing collaboration with the Department of Aesthetics of the Philosophical Faculty of Charles University, Prague

08-01-2020 18:05:51