Ondřej Sikora, Ph.D.

sikora

Research interests:

Philosophy of I. Kant, relation of ethics and metaphysics in modern European thought, theory of autonomy.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

2005–2010: Ph.D. in Philosophy, Palacky University in Olomouc, Faculty of Arts
1997–2002: MA in Philosophy, Charles University in Prague, Faculty of Arts
2004 – 2007: English Teacher’s Course, Charles University in Prague, Pedagogical Faculty
2003 – 2005: Pedagogical Course, Palacky University in Olomouc, Pedagogical Faculty
1992 – 1997: Secondary Business School in Sumperk

Grants and scholarships

2019 – present: Research grant from the Grant Agency of the Czech Republic (The project: Autonomy and Alterity. Kant in Dialogue)
2015 Scholarship from John Hus Foundation
2013 – 2015 co-worker in the EU project Idea of University

Teaching experience

2/2013 – present: teaching at the Department of Philosophy, University of Pardubice.
Courses on modern continental philosophy, ethics, and Plato

Workshops and conferences organised

- “Patocka in Dialogue”. Czech-Slovak conference, University of Pardubice, November 2017
- “Nietzsche’s Zarathustra: Self-giving virtue”. University of Pardubice, October 2017
- “Philosophy in the Mountains”. A regular 4-day workshop on selected topic, since 2014

Ongoing activities

2019 – present: member of evaluating board in philosophy for the Czech Government Department RVVI.

Publications

Monographs

- Sikora, O., “Kant’s Practical Metaphysics“ (Kantova praktická metafyzika). Karolinum, Prague 2017.
- Sikora, O., Chavalka, J. (eds.), “Nietzsche on Virtue” (Nietzsche o ctnosti). Filosofický časopis, 66, 2/2018 – Filosofia, Prague 2018.
- Sikora, O., Sirovátka, J. (eds.), “Lévinas in Confrontation(Lévinas v konfrontaci). OIKOYMENH, Prague 2019.

Articles and book chapters

- “Kant and Spinoza on Metaphysics of Freedom” (Metafyzika svobody u Kanta a Spinozy), in: L. Benyovszky, M. Pětová (eds.), Bůh a božství v německé klasické filosofii, Togga, Prague 2020, pp. 21–62.
- “Piety, Imitation and Assimilation” (Zbožnost, nápodoba a připodobnění), in: Platónův dialog Euthyfrón, OIKOYMENH, Prague 2019, pp. 62–79.
- “Between Autonomy and Heteronomy. Levinas and Kant” (Mezi autonomií a heteronomií. Lévinas a Kant), in: O. Sikora, J. Sirovátka (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Prague 2019, pp. 9–36.
- “So I Will, So I Order. Kant and Nietzsche in Dialogue” (Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu), in: Reflexe, 54/2018, pp. 105–126.
- “Virtue as Being in Dialogue” (Ctnost jako bytí v dialogu), in: Filosofický časopis, 2/2018, pp. 36–58.
- “Truth, Cognition and Action in Nietzsche” (Pravda, poznání a jednání u Friedricha Nietzscheho), in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Bratislava 2018, pp. 48–52.
- “Theory, Practice and Metaphysics in Kant” (Teorie, praxe a metafyzika u Kanta), in: (Meta) Filozofia – prax. Bratislava 2016, pp. 115–121.
- “Corruption of Heart and Autonomy” (Zvrácenost srdce a autonomie), in: L. Benyovszky - J. Matoušek (eds.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Prague 2017, pp. 125–141.
- “Kant on Nature of Freedom and Metaphysics” (Kantovo chápanie bytnosti slobody a metafyzika), in: V. Leško – M. Sobotka a kol. (eds.), Heidegger a novoveká metafyzika. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 2017, pp. 347–386.
- “Socrates’ Poverty and Piety” (Sókratova chudoba a zbožnost), in: Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Prague 2017, pp. 69–84.
- “Autonomy and the Other” (Autonomie a druhý), in: Filosofický časopis, 4/2014, č. 62, pp. 523–538.
- “Theory of Postulates and the Faith of Reason” (Teorie postulátů a rozumová víra), in: Reflexe, 46/2014, pp. 51–75.
- “On the Positive Meaning of Kant’s Criticism of Metaphysics” (K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky), in: Studia Neoaristotelica 3/2013, pp. 72–90.
- “Kant and Metaphysics” (Kant a metafyzika), in: Studia Neoaristotelica 3/2013, pp. 99–108.
- “Kant’s Socraticism” (Kantův sokratismus), in: Aluze.cz, 3/2012, pp. 72–79.
- “Kant on the Nobility of Nature” (Vznešenost přírody u Kanta), in: P. Komenda – L. Malinová – R. Změlík (eds.) Místo - prostor – krajina v literatuře a kultuře, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, pp. 155-161.
- “Metaphysics of Pure Practical Reason” (Metafyzika čistého praktického rozumu), in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Filosofia, Prague 2010, pp. 49–80.
- “Practical Self-Consciousness” (Praktické sebevědomí), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého v Olomouci 2006.
- “The Fact of Reason and Justification of Morality” (Faktum rozumu a zdůvodnění morálky), in: B. Horyna (ed.), Kant Redivivus. Průřezy dílem filosofa, Masarykova universita v Brně 2004.

07-02-2021 16:13:27