Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.

Jindřich Karásek

Odborné zaměření:

německá klasická filosofie; subjektivita; poznání; metafyzika; dialektika;

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vzdělání

narozen 1963

1990-1996 studium filosofie FF UK

1994-1997 studium filosofie na Georg-August Universität Göttingen

1996-1998 postgraduální studium FF UK (dis. práce: Denken und Erkennen bei Kant)

1998-2009 odborný asistent FF UK

2003-2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Prof. J. Stolzenberg) Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg

2009 ukončení habilitačního řízení Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg (hab. práce: Sprache und Anerkennung)

2009 - docent FF UK

 

Publikace

A) Monografie

1. Kantova analogie estetické zkušenosti. Systematická a argumentačně analytická studie ke Kantově estetice, Praha (Filosofia) 2004, 89 str.

2. Sprache und Anerkennung. Philosophische Unterschungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität, Neue Studien zur Philosophie Bd. 26, Göttingen (Vandenhoeck/Ruprecht) 2011, 288 str.

B) Články

1. Rozmanitost názoru a předměty zkušenosti, in: Reflexe 20/4 (1999), str. 1-33.

2. Původní apercepce. Kritické poznámky k interpretaci věty 'já myslím', in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str. 71-85.

3. Předmluva ke Kantovu spisu 'Co znamená orientovat se v myšlení', in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str.168-173.

4. 'Prameny rozdvojení'. Transcendentálně filosofické úvahy k Hegelovu pojmu náboženského vztahu, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 191-207.

5. 'Keime der Entzweiung'. Bewußtseinstheoretische Überlegungen zu Hegels Begriff der religiösen Beziehung, in: Hegel-Jahrbuch 2003, Glauben und Wissen, Berlin (Akademie Verlag), str. 199-204.

6. Jednota rozumu a filosofie. Předmluva k Hegelovu spisu o podstatě filosofické kritiky, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 293-298.

7. Věci o sobě a jevy. Zrod německého idealismu v dopisech Kantových žáků, in: M. Znoj (vyd.), Hegelovskou stopou. K poctě Milana Sobotky, Praha (Karolinum) 2003, str. 17-37.

8. Formy redukce u Descarta. K Heideggerovì kritice Descartova redukcionismu, in: Filosofický časopis 51/5 (2003).

9. Předmluva ke sborníku "Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha, Oikoumenh 2002, str. 7-10. (Spolu s J. Chotašem).

10. Sebevědomí a syntéza. Systematické úvahy k problému struktury a konstituce sebevědomí u Kanta, in: Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, vyd. B. Horyna, Brno 2004, str. 34-48.

11. Předmluva ke sborníku Kantùv kategorický imperativ, in: J. Chotaš, J. Karásek (vyd.), Kantův kategorický imperativ, edice Pomfil, Praha, Oikoumenh 2005, str. 7-8. (Spolu s J. Chotašem).

12. Filosofie jako přísná věda I. K zdůvodnění metafyziky jako systému u Wolffa, in: Reflexe 27/5-24, Praha 2005.

13. Filosofie jako přísná věda II. Kantův program sebepoznání čistého rozumu jako systém metafyziky, in: Reflexe 28/31-46, Praha 2005.

14. Produkt a akt. Reinhold - Schulze - Maimon - Fichte. Dva kroky na cestě k idealismu, in: Filosofický časopis 53 (2005), č. 6, str. 847-863.

15. Produkt und Akt. Reinhold - Schulze - Maimon - Fichte. Zwei Schritte auf dem Weg zum Idealismus, in: Archivio di filosofia, LXXIII (2005), N. 1-3, K. L: Reinhold. Alle soglie dell´idealismo, vyd. P. Valenza, str. 255-269.

16. Bewußtsein als Subjekt. Zu Hegels Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie in der "Einleitung" zur Phänomenologie des Geistes, in: Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, str. 141-154.

17. Einleitung, in: Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, str. 9-17. (Spolu s J. Kunešem a I. Landou).

18. Philosophie als strenge Wissenschaft. Zur systematischen Begründung des Systems der Metaphysik bei Wolff und Kant, in: Akten der 1. internationalen Wolff-Konferenz Halle 2004, vyd. J. Stolzenberg a O.-P. Rudolph, Hildesheim: Olms Verlag 2007, str. 71-98.

19. Kategorie substance a kategorická forma soudu. Úvahy k pojmu substance v perspektivě Kantova vyrovnání s Aristotelem, in: Filosofický časopis, 53 (2007), č. 1, str. 5-38.

20. Předmluva ke sborníku: Fichtova teorie subjektivity, spolu s J. Chotašem, Praha: Oikoumenh 2007, str. 7-10.

21. Pohyb uznání. K Hegelově koncepci uznání ve Fenomenologii ducha, in: Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, vyd. J. Kuneš/M. Vrabec, Praha: Argo 2007, str. 91-109.

22. "Fichtova prolegomena", doslov k vydání tří Fichtových spisů: O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, přel. J. Karásek, Praha: Filosofia 2008, str. 121-127.

23. Substanzkategorie und kategorische Urteilsform. Substanztheoretische Überlegungen in der Perspektive des Kantischen Anschlusses an den Aristotelischen Kategorienbegriff, in: Substantia – sic et non. Eine Geschichte des Substanzbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart in Einzelnbeiträgen, vyd. H. Gutschmidt/A. Lang-Ballestra/G. Sagalerba, Frankfurt/Paris/Lancaster/New Brunswick: Ontos Verlag 2008, str. 395-419.

24. Das Andere seiner selbst. Zur Logik der Anerkennungstheorie in der Phänomenologie des Geistes, in: Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, vyd. K. Viewegh/W. Welsch, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008, str. 253-269.

25. Fichte čte Kanta. K Fichtově interpretaci Kantova ‚Já myslím' v Druhém úvodu do vědosloví, in: Fichtova teorie sebevědomí, vyd. M. Vrabec, edice: vita intellectiva, Praha: Togga 2008, str. 17-69.

26. Já a Ne-Já. K problematice světa ve Fichtově vědosloví, v: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, vyd. J. Kuneš, M. Vrabec et al., Praha: Filosofia 2008, str. 73-99.

27. Mysl a druhý. Poznámky k problému intersubjektivity u Berkeleyho, v: Filosofický časopis 1, 57 (2009), str. 61-68.

28. Mysl a věc. Poznámky k Berkeleyho idealismu, in: George Berkeley. Průvodce jeho filosofií, vyd. P. Glombíček, J. Hill et al., Praha: Filosofia 2009, str. 259-285.

29. Staat, Religion und Kirche bei Hegel. Zur vermeintlichen Doppeldeutigkeit der Hegelschen Bestimmung des Verhältnisses von Religion und Kirche, v: Staat und Religion in Hegels Rechtsphilosophie, vyd. A. Arndt, Chr. Iber und G. Kruck, Berlin: Akademie Verlag 2009, str. 65-82.

30. Fichte čte Kanta II. K Fichtovu výkladu kategorického imperativu ve Druhém úvodu do vědosloví, in: Fichtova teorie sebevědomí II, vyd. R. Zika a kol., Praha: Togga 2009, str. 37-65.

31. Selbstbezug der Vernunft. Zur Logik der Kantischen Ideendeduktion, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, vyd. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, str. 59-71.

32. Einleitung, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, vyd. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, str. 7-16. (Spolu s J. Chotašem a J. Stolzenbergem).

33. Krásno a vznešeno, konečno a nekonečno. Poznámky k Schellingově koncepci filosofické estetiky, in: Filosofické reflexe umění, vyd. M. Vrabec et al., Praha: Togga 2010, str. 75-90.

34. Berner und Frankfurter Ansätze zum Systemgedanken Hegels, v: System und Systemkritik um 1800, vyd. Chr. Danz/J. Stolzenberg, System der Vernunft. Kant und der deutsche Idealismus Bd. 3, Kant-Forschungen Bd. 19, Hamburg 2011 (Meiner), str. 277-285.

35. K pojetí prostoru v Kantově spisu „O prvotním důvodu rozdílu směrů v prostoru", in: Filosofický časospis 3/60 (2012), str. 377-386.

36. Svoboda, výzva, uznání. K Fichtově pojetí intersubjektivity, in: Svoboda od antiky po současnost, vyd. A. Havlíček, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 2012, str. 215-225.

37. Ding an sich: Zur Produktivität eines „Problems" der Transzendentalphilosophie Kants, in: Subjektivität und Autonomie. Praktische Selbstverhältnisse in der klassischen deutschen Philosophie, vyd. S. Lang/L.-T. Ulrichs, Berlin/Boston (De Gruyter) 2013, str. 193-231.

38. Metoda jako sebevztah pojmu. K Hegelovu pojetí dialektické metody, in: Filosofický časopis 5/61 (2013), str. 681-704.

39. Reine Einsicht und Entfremdung. Zu Hegels Aufklärungskritik in der Phänomenologie des Geistes, in: Freiheit und Bildung, vyd. A. Braune et al., Würzburg (Königshausen/Neumann) 2013, str. 55-73.

40. Synthetische Einheit des Mannigfaltigen. Textanalytische Überlegungen zu einem Schlüsselbegriff von Kants Erkenntnistheorie, in: Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Kant-Kongresses 2010, Berlin (De Gruyter) 2013, 177-188.

X. Sebevztah rozumu. Poznámky k logice Kantovy dedukce idejí, in: Sborník z mezinárodní kantovské konference konané v Praze v září 1998 (v tisku; Oikoumenh).

X. Následující články v kantovském lexikonu, vyd. G. Mohr/J. Stolzenberg/M. Willaschek et al., Berlin/New York (W. de Gruyter) (v tisku): Aggregat; Hypostasieren; Idee; Idee, immanente; Idee, intellektuelle; Idee, kosmologische; Idee, mathematische/dynamische; Idee, transzendentale; Idee, transzendente; Idee, regulative; Idee, metaphysische; Idee, Platonische; Idee theoretische; Vernunftbegriff; Vernunfteinheit.

C) Překlady

a) knihy

1. W. Weischedel, Skeptická etika, Praha (Oikoumenh) 1999, 165 str.

2. E. Ennenová, Ženy ve středověku, přel. J. Karásek a P. Rychterová, Praha (Argo) 2001, 338 str.

3. W. Röd, Novověká filosofie I, edice Dějiny filosofie sv. VIII, Praha (Oikoumenh) 2001, 383 str.

4. W. Röd, Novověká filosofie II, edice Dějiny filosofie sv. IX, Praha (Oikoumenh) 2004, 579 str.

5. J. G. Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, Praha: Filosofia 2008, 132 str.

6. I. Kant, Úvod ke Kritice soudnosti. První verze, Praha (Oikoumenh) 2011, 87 str.

b) prameny v periodicích

1. I. Kant, Co znamená orientovat se v myšlení?, in: Filosofický časopis 50/1 (2002), str. 157-168.

2. G. W. F. Hegel, Úvod. O podstatě filosofické kritiky vůbec a o jejím vztahu k současnému stavu filosofie zvláště, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 299-308.

3. I. Kant, O prvotním důvodu rozdílu směrů v prostoru, in: Filosofický časopis 3/60 (2013), str. 387-392.

c) sekundární texty v periodicích a sbornících

1. D. Henrich, Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu, in: Reflexe 20/4 (1999), str. 1-34.

2. D. Henrich, Struktura důkazu Kantovy transcendentální dedukce, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 11-27.

3. V. Nowotny, Struktura dedukce u Kanta, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 28-38.

4. B. Thöle, Struktura důkazu transcendentální dedukce ve druhém vydání Kritiky čistého rozumu, in: Dedukce, kategorie, sebevìdomí. O hlavním dùkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 39-49.

5. H. Robinson, Názor a rozmanitost v transcendentální dedukci, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 50-61.

6. K. Cramer, Rozdíl mezi oběma kroky transcendentální dedukce a indiferentnost logického obsahu kategorií vůči smyslovosti, in: Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, edice Pomfil, Praha 2002, str. 74-102.

7. H.-F. Fulda, Hegelovské bádání na konci 20. století, in: Filosofický časopis 51/2 (2003), str. 327-337.

8. D. Henrich, Etika autonomie, in: J. Chotaš, J. Karásek (vyd.), Kantův kategorický imperativ, edice Pomfil, Praha 2005, str. 43-70.

9. D. Henrich, Fichtův původní náhled, in: J. Chotaš/J. Karásek (vyd.), Fichtova teorie subjektivity, Praha: Oikoumenh 2007, str. 11-27.

10. U. Pothast, Fichtovo paradoxní řešení sebevztahu Já, in: J. Chotaš/J. Karásek (vyd.), Fichtova teorie subjektivity, Praha: Oikoumenh 2007, str. 60-66.

11. H. F. Fulda, Hegelova dialektika jako pohyb pojmu a způsob podání, in: Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007, str. 13-58.

12. D. Henrich, Formy negace v Hegelově logice, in: Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007, str. 59-73.

13. J. Stolzenberg, Identita, individualita a intersubjektivita. Robert B. Brandom a Fichte, in: Fichtova teorie sebevědomí, vyd. M. Vrabec, ed. vita intellectiva, Praha: Togga 2008, str. 145-158.

14. J. Stolzenberg, Fichtovo založení etiky a problém altruismu, in: Fichtova teorie sebevědomí II, vyd. R. Zika a kol., Praha: Togga 2009, str. 67-87.

15. K. Cramer/J. Stolzenberg, Duch a materie. Dialog, in: Reflexe 44 (2013), str.127-139.

D) Edice

1. Reflexe 20, 1999, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, 169 str. - Monotematické číslo věnované Kantově filosofii.

2. Lektorská činnost v rámci nového překladu Kritiky čistého rozumu, přel. J. Loužil, Praha (Oikoumenh) 2001.

3. Filosofický časopis 1, 50, 2002, vyd.. J. Chotaš/J. Karásek, 176 str. - Monotematické číslo věnované Kantově filosofii.

4. Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu Kritiky čistého rozumu, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, edice Pomfil, Praha 2002.

5. Filosofický časopis 5, 51, 2003, str. 721-896, vyd. J. Chotaš/J. Karásek. - Monotematické číslo věnované Hegelově filosofii.

6. Kantův kategorický imperativ, vyd. J. Chotaš/ J. Karásek, edice Pomfil, Praha 2005.

7. Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, vyd. J. Karásek/J. Kuneš/I. Landa, Würzburg: Königshausen & Neumann 2006.

8. Fichtova teorie subjektivity, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007.

9. Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš/J. Karásek, Praha: Oikoumenh 2007.

10. J. G. Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, přel. J. Karásek, Praha: Filosofia 2008.

11. J. Chotaš, J. Karásek, J. Stolzenberg (vyd.), Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, Würzburg: Königshausen&Neumann 2010.

 

20-12-2018 21:53:22