politicke-mysleni-raneho-novoveku

Politické myšlení raného novověku

Rudolf Kučera – Jiří Chotaš (eds.)

Obsah knihy

Ve svazku je podán filosoficko-historický výklad politického myšlení od humanismu a renesance po proudy ve francouzském osvícenství. Velká pozornost je věnována vzniku teorie národního státu, české reformaci, právu na odpor, náboženské toleranci, přirozenému a mezinárodnímu právu a teorii rozdělení politické moci.

Praha: OIKOYMENH, 2022, 451 s. ISBN 978–80–7298–547–0
immanuel-kant-kritika-praktickeho-rozumu

Immanuel Kant. Kritika praktického rozumu

Přeložil Jaromír Loužil. Vydali Jan Kuneš a Milan Sobotka

Obsah knihy

Zatímco Kantova Kritika čistého rozumu (1781, 1787) se týkala teoretické filosofie, zabývá se Kritika praktického rozumu (1788) praktickou filosofií a předkládá v úplnosti teorii morálního zákona známou již ze Základů metafyziky mravů (1785). Obsahuje rovněž Kantovu definitivní odpověď na otázku metafyziky. Předkládá jádro Kantem reformovaného pojmu metafyziky, na nějž navázala generace tzv. německého idealismu. Druhé vydání překladu Kantovy Kritiky praktického rozumu od Jaromíra Loužila, který poprvé vyšel v roce 1996 v Praze v nakladatelství Svoboda, obsahuje opravy zjevných přehlédnutí, věcných nepřesností a také některá formulační zpřesnění.

Praha: OIKOYMENH, 2022, 181 s. ISBN 978-80-7298-549-4
elected-extremists-political-communication-and-the-limits-of-containment2

Elected Extremists, Political Communication and the Limits of Containment

Matej Cíbik

(Zvolení extremisté, politická komunikace a meze jejich zadržování)

Článek zkoumá složitý vztah mezi antidemokratickými silami ("extremisty") a širším liberálně-demokratickým institucionálním prostředím. Úkol zadržování extremistů je analyzován jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jeho praktické proveditelnosti. Tvrdím, že realita politické komunikace a charakter politické argumentace činí z omezování extremismu v praxi mnohem náročnější úkol, než jak je obvykle chápán v literatuře. K prosazení těchto tezí spojuji poznatky z politické filozofie, politologie a teorie komunikace.

Článek ke stažení na Academia.edu

In: Topoi, https://doi.org/10.1007/s11245-022-09877-z
tacit-consent-and-political-legitimacy2
Matej Cíbik

(Tichý souhlas a politická legitimita)

Ačkoli je pojem tichého souhlasu historicky důležitý, v současných diskusích o politické legitimitě hraje jen malou roli. Ambicí tohoto článku je tento fakt zpochybnit a ukázat, že tichý souhlas se může stát klíčovou složkou teorie legitimity. Namísto definování tichého souhlasu prostřednictvím pobytu (kdy se podle Johna Locka nebo Platónova Sokrata pobyt v dané zemi rovná tichému souhlasu s jejím systémem vládnutí) zkoumá tento článek jinou strategii a vymezuje tichý souhlas jako absenci aktivního nesouhlasu.

Článek ke stažení na Academia.edu 

In: European Journal of Political Theory, 2022, https://doi.org/10.1177/14748851221143612
johann-gottfried-herder-metakritik-zur-kritik-der-reinen-vernunft

Johann Gottfried Herder. Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft

Martin Bojda a Holger Gutschmidt (eds.)

Obsah knihy

Osmnáct let poté, co vyšla Kantova Kritika čistého rozumu, publikoval Johann Gotfried Herder rozsáhlou a přísnou kritiku Kantova opus magnum. Herderova metakritika není pouze čistě kritickou studií, ale Herder v ní představuje své vlastní názory na metafyziku a epistemologii. Herder v ní odmítl Kantovu tzv. „kopernikánskou revoluci“ s její prioritou v subjektu a považoval Kantovo předkritické myšlení za lepší teorii. Herder spojuje epistemologii s filosofií jazyka a dějin a kulturní teorii s metafyzikou a univerzálními hodnotami. Kritizuje tehdejší teorie zaměřené na subjekt a mechanicismus a předkládá vstřícnou a podrobnou analýzu Kantovy transcendentální teorie.

Hamburg: Felix Meiner, 2022. 338 s. ISBN 978-3-7873-4235-8.
jean-jacques-rousseau-rozprava-o-nerovnosti-o-spolecenske-smlouve

Jean-Jacques Rousseau. Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě

Hana Fořtová (překlad)

Obsah knihy

Kniha obsahuje nový český překlad Rozpravy o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) a Společenské smlouvy (1762), které tvoří jádro Rousseauovy politické teorie. Nový český překlad obou děl přináší první úplný překlad Rozpravy o nerovnosti a po více než sedmdesáti letech nový překlad Společenské smlouvy. Rozprava o nerovnosti poprvé vychází včetně úvodního věnování Ženevské republice, následných reakcí a Rousseauových odpovědí. Oba texty doplňuje bohatý komentář, který spisy zasazuje jak do kontextu autorova života a díla, tak do historického a politického kontextu Evropy doby osvícenství, čímž umožňuje lépe pochopit originalitu Rousseauova myšlení a jeho význam pro současnost.

Praha: Karolinum, 2022, 317 s., ISBN 978-80-246-3415-9.
wolterstorff-on-reid-s-notion-of-common-sense

Wolterstorff on Reid’s Notion of Common Sense

Petr Glombíček

(Wolterstorff o Reidově pojmu „common sense“)

Článek se týká běžného současného pohledu na pojem common sense v Reidově filosofii, jak jej představil známý reidovský badatel Nicholas Wolterstorff, který tvrdí, že Reidův ústřední pojem je zatížen zásadní nejasností, která zasahuje také jeho představu o principech common sense. Proti tomuto stanovisku se zde dokazuje, že Reid rozuměl common sense naprosto neproblematicky v duchu aristotelského pojmu společného smyslu. Principy common sense pak pro Reida byly presupozicemi jednotlivých smyslově orientovaných soudů, jež obvykle bereme za hotovou věc. Údajný zmatek, připisovaný Reidovi tradiční interpretací, se řeší rozlišením mezi principy common sense a prvními principy jako takovými.

In: Studia Neoaristotelica. 2020, 17(2), 221-238. DOI 10.5840/studneoar20201727
common-sense-and-the-natural-light-in-george-berkeley-s-philosophy

Common Sense and the Natural Light in George Berkeley’s Philosophy

Petr Glombíček – James Hill

(Common Sense a přirozené světlo ve filosofii George Berkeleyeho)

Článek dokazuje, že Berkeleyho termín “common sense” neoznačuje soubor sdílených přesvědčení, ale sdílenou schopnost soudit. Liší se jednak od teoretického chápání, jež podle Berkeleyho často narušují učenecké předsudky, jazykové zmatky apod., jednak od božího zjevení. Na podporu teze se uvádějí doklady nejen z Berkeleyho filosofických spisů, ale také z jeho kázání a dopisů. Zohledňuje se také podobnost Lockových a Descartových názorů. Interpretaci podporuje také Berkeleyho apel na common sense v otázce imaterialismu, který se tak stává apelem na čtenářovu vrozenou rozumovou stránku. Berkeley tedy netvrdí, že běžní lidé zastávají imaterialismus, ale spíš to, že na imaterialismus přistoupí ti, kteří se nechají vést bez předsudků svým rozumem.

In: Philosophia. Roč. 49, č. 2 (2021), s. 651-665.
cramer-k-objekt-soud-a-sebevedomi-v-kantove-kritice-cisteho-rozumu

Cramer, K., Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu

Přeložil J. Kuneš

Obsah knihy

Konrad Cramer (1933–2013) byl významným členem tzv. Heidelberské školy. Po vzoru jejího zakladatele Dietera Henricha (*1927) se zabýval filosofickým problémem subjektivity a spojoval současné diskuse k tomuto tématu s tématy novověké filosofie. Byl vynikajícím interpretem novověké filosofie, výrazně přispěl zvláště k výkladu děl Immanuela Kanta. Cramerovy studie shromážděné v této knize se týkají Kantovy Kritiky čistého rozumu. Probírají Kantův pojem objektu, soudu a sebevědomí, interpretují však i další podstatné elementy Kantovy teoretické filosofie. Poslední studie se věnuje vztahu Kantovy a Fichtovy koncepce sebevědomí a dokumentuje vztah Kantovy filosofie a rozvíjející se filosofie tzv. německého idealismu.

Praha: OIKOYMENH, 2021, 153 s. ISBN 978–80–7298–597–5
rene-descartes-filosofie-a-veda

René Descartes – filosofie a věda

Holger Gutschmidt

Obsah knihy

René Descartes (1596–1650) je zakladatelem novověké filosofie a jeden z nevlivnějších filosofických a vědeckých autorů. Jeho bádání vděčíme za zásadní vhledy do podstaty lidského ducha a jeho odlišnosti od fyzikálního světa, do podstaty matematické struktury přírody či za základní myšlenky týkající se neeukleidovské geometrie. Descartes je elegantní, ale zároveň též nesnadno pochopitelný filosofický autor. Tento úvod nejen představuje nejdůležitější Descartovy poznatky a teorie, nýbrž ukazuje také filosofické intence určující Descartovo dílo jako celek od jeho raných, za jeho života nikdy nepublikovaných spisů až po jeho poslední díla. A konečně probírá zajímavá a důležitá témata: co znamenal pro Descarta Bůh, co Descarta zajímalo na lidské duši, co byla jeho „etika“ a co byly základní rysy jeho filosofie přírody.

Praha: OIKOYMENH, 2021, 177 s. ISBN 978–80–7298–599–9