PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

zatka

Odborné zaměření

dějiny novověké filosofie; německá klasická filosofie; hermeneutika; analytická filosofie jazyka; filosofie umění a estetika; moderní ontologie, epistemologie

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věnuji se dějinám novověké filosofie 18. a 19. století (Kant, Schelling Hegel), filosofii umění a vybraným tématům filosofie 20. století (fenomenologie, hermeneutika, moderní teorie vědy).

Vzdělání

PhDr., CSc. – filosofie a historie, Filosofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

Odborná praxe

Původně odborný pracovník v dokumentačním oddělení Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v Praze.

1993-dosud: vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze.

Výuka

1995-2005: přednášky na katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

dosud: externí spolupracovník na katedře filosofie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře filosofie na Univerzitě Pardubice.

Publikace

Monografie

Kantova teorie estetiky. Studie k dějinám filosofie 18. století. Praha, Filosofia 1994, 159 s. (2. upravené vyd., Praha 1995)

Odborné studie

Svoboda jako princip mravní autonomie. Olomouc, in: T. Nejeschleba a kol., Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, Brno, CDK 2013, s. 85-100.

Max Stirner, Filosof absolutní svobody. In: M. Stirner, Jediný a jeho vlastnictví. Praha, Academia 2010, s. 7-34.

Wittgensteinova koncepce jazykových her. In: L. Wittgenstein, O jistotě. Praha, Academia 2010, s. 152-207.

Umění jako symbol vertikální transcendence světa. In: Vrabec M. et al. (ed.), Filosofické reflexe umění, Praha, Togga, 2010, s. 91-107.

Umění jako estetická forma univerza. (K Schellingově koncepci metafyzické afinity mezi uměním a přírodou). In: Stibral K., Binka B., Dadejík O. (ed.), Krása, Krajina - Příroda II. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 20-32.

Příroda, umění, svoboda. (Ke kantovsko-schillerovskému pojetí estetiky přírody). In: Stibral K., Dadejík O. (ed.), Krása - Krajina - Příroda I. Praha, Dokořán 2009, s. 184-202.

Umění jako forma dějinné sebereflexe ducha. In: Kuneš J., Vrabec M. (ed.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha, Argo 2007, s. 161-183.

Schellingova metafyzika umění. In: Hegelovskou stopou. (K poctě M.Sobotky), AUC, Philosophica et Historica 4 – 1999, UK, Praha, Karolinum 2003, s. 123-138.

Svoboda, sebevědomí a identita. FČ 2002, č.1, s. 23-45.

Schillerova estetická kritika moderny, Estetika 2000, č.1, s. 11-17.

Krása, umění, filosofe, FČ 1998, č. 5, s. 793-801.

Heideggerovo překonání karteziánské metafyziky subjektu. In: Martin Heidegger a problémy myšlení. Praha, Filosofia 1996, s. 85-104.

Krása, svoboda a kontingence, Estetika 1995, č. 3, s. 11-20.

Systematický význam Kantovy estetiky, FČ 1994, č.3, s. 447-462.

Ke Kantově teorii estetiky, Estetika 1993, č.3, s. 39-47.

K Husserlově teorii konstituce předmětného smyslu, FČ, 1990, č.3.s. 333-345.

Ke 100. výročí narození Martina Heideggera, FČ 1989, č. 4, str. 913-915.

Rozum a tradice. K Burkeho interpretaci Velké francouzské revoluce, FČ 1989, č.3, s. 403-420.

K Heideggerovu pojetí lidské existence v „Sein und Zeit", FČ 1988, s. 258-271.

On the Methodological „Explanation" versus „Understanding" Controversy, Teorie rozvoje vědy, Praha 1987, XI/4, s. 74-92.

K povaze soudobé vědecké racionality, Věda a život, 1987, č. 7, s. 459-461.

K metodologické kontroverzi mezi „vysvětlením" a „porozuměním", Teorie rozvoje vědy, UFS ČSAV, Praha 1987, XI/3, s. 32-48.

Kantovo vyvrácení idealismu a problém vnějšího světa, FČ 1987, č. 5, s. 740-762.

Popperova teorie kritické racionality. In: Rozum a hodnoty, Praha, Academia (nakl. ČSAV) 1985, s. 56-73.

Aporie Kuhnova pojetí historizace vědeckého poznání, FČ 1983, č. 3, s. 426-432.

Překlady

V. Zátka (přel.), L. Wittgenstein, O jistotě, nakl. Academia, Praha 2010, 207 s.

V. Zátka (přel.), M. Stirner, Jediný a jeho vlastnictví, nakl. Academia, Praha 2010, 367 s.

V. Zátka (přel.), G. Figal, Úvod do Heideggera, nakl. Academia, Praha 2007, 192 s.

V. Zátka (přel), K. Jaspers, Šifry transcendence, nakl. Vyšehrad, Praha 2000, 140 s.

V. Zátka (přel), W. Nethofel, Konec ontologie? Konec metafyziky nebo začátek metafyziky nové?, FČ, 1995, č. 3. str. 489-504.

V. Zátka (přel), A. Savile, Kant o možnosti umění, FČ 1994, č.3, str. 421-446.

V. Zátka (přel). D. Patzold, Teoretická metoda jako určité konstituování předmětu, FČ 1986, str. 762-772.

Vědecko-organizační aktivity

Člen oborové rady pro doktorské studium na FF UK Praha (obory - dějiny filosofie a estetika)

Spolupráce s katedrou estetiky na FF UK Praha

08-01-2020 18:18:26