Publikace - Jiří Chotaš

Články

2014

- „Thomas Hobbes. Přirozené právo a svobody poddaných", in: Havlíček, A. (ed.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 95-110.

2010

- „Význam slova ,metafyzika' u Kanta", in: Šimsa, M. – Sousedík, P. – Nitsche, M. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Filosofia, Praha 2010, s. 29-48.

- Kant a filosofující dějiny filosofie, in: Leško, V. – Tholt, P. (eds.), Dejiny filozofie ako filozofický problém. Košice: Filosofická fakulta UPJŠ, 2010, s. 153-165.

- „Einleitung" (s J. Karáskem a J. Stolzenbergem), in: Chotaš, J. – Karásek, J. – Stolzenberg, J. (eds.), Metaphysik und Kritik: Interpretationen zur Transzendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010, s. 7-16.

- „Das Ich als transzendentales Subjekt", in: Chotaš, J. – Karásek, J. – Stolzenberg, J. (eds.), Metaphysik und Kritik: Interpretationen zur Transzendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010, s. 117-139.

2009

- „Berkeley a Locke o loajalitě občanů k vládě", in: Glombíček, P. – Hill, J. (eds.), George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Filosofia, Praha 2009, s. 319-342.

2008

- „Návrh ústavy pro Korsiku a Úvahy o polské vládě", in: Loužek, M. (ed.), J. J. Rousseau: 230 let od úmrtí, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2008, s. 95-106.

- „Svět jako lidský svět u Kanta", in: Kuneš, J. – Vrabec, M. (eds.), Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha 2008, s. 53-72.

2005

- „Kant v analytické a kontinentální filosofii", in: Nitsche, M. – Sousedík, P. – Šimsa, M. (eds.), Schizma filosofie 20. století, Filosofia, Praha 2005, s. 79-98.

- „Locke o revoluci", Filosofický časopis, 53, 2005, 1, s. 85-98.

2004

- „Kant o prostoru jako čistém smyslovém názoru", in: Ajvaz, – Havel, I. M. – Mitášová, M. (eds.), Prostor a jeho člověk, Vesmír, Praha 2004, s. 97-114.

- „Kantova idea věčného míru a její kritici", in: Horyna, B. (ed.), Kant redivivus, Masarykova Univerzita, Brno 2004, s. 104–120.

2003

- „Subjekt a objekt myšlení u Kanta", in: Znoj, M. (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě profesora Milana Sobotky, Karolinum, Praha 2003, s. 39-48.

- „Hegelova teorie mravního státu", in: Filosofický časopis, 51, 2003, 2, s. 275-291.

2002

„Locke a Kant o právu na soukromé vlastnictví", in: Filosofický časopis, 50, 2002, 1, s. 47-70.

2000

- „Kantova reflexe 'O vnitřním smyslu'", in: Reflexe, 20, 2000, s. 21-23.

Překlady

2011

- Thun, Lev, „Nezbytnost mravní reformy vězeňství s poukazem na opatření, která byla učiněna k jejímu zavedení v některých zemích (1836)", přeložili: Olšáková, D. – Chotaš, J. – Míšková, A. – Fořtová, H., in: Olšáková, D. – Fořtová, H. (eds.), Lev Thun - Alexis de Tocqueville: korespondence 1835–1856, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 246-329.

2010

- Iber, Christian, „Logos, fysis a dialektika u Hérakleita", Filosofický časopis, 58, 2010, 1, s. 65-76.

2009

- Hobbes, Thomas, Leviathan aneb Látka, forma a moc státu církevního a politického, přeložil K. Berka; z pozůstalosti k vydání připravili J. Chotaš, Z. Masopust a M. Barabas, OIKOYMENH, Praha 2009, 513 s.

- Wieland, Wolfgang, „Poznámky k začátku Hegelovy logiky", in: Reflexe, 36, 2009, s. 77-92.

2007

- Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Hegelova dialektika, OIKOYMENH, Praha 2007, 126 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)

- Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Fichtova teorie subjektivity, OIKOYMENH, Praha 2007, 147 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)

2006

- Korsgaard, Ch. M.: „Kantova formule obecného zákona", in: Reflexe, 31, 2006, s. 77-105.

2005

- Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Kantův kategorický imperativ, OIKOYMENH, Praha 2005, 149 s. (Texty přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček.)

2003

- Hegel, G. W. F., „Pojem státu", in: Filosofický časopis, 51, 2003, 2, s. 317-325.

2002

- Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.), Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu „Kritiky čistého rozumu", OIKOYMENH, Praha 2002, 127 s. (Texty přeložili: Š. Blahůšek, J. Chotaš a J. Karásek.)

Kant, I., „Dopisy o zrození Kritiky čistého rozumu", in: Filosofický časopis, 50, 2002, 1, s. 147-156.

2001

- Kant, I., Kritika čistého rozumu, přeložil J. Loužil ve spolupráci s J. Chotašem a I. Chvatíkem, OIKOYMENH, Praha 2001, 567 s.

2000

- Kant, I., „Oznámení o programu přednášek v zimním semestru 1765-1766", in: Reflexe, 20, 2000, s. 1/1-12.

- Picht, G., „Kantovo transcendentální založení mezinárodního práva", in: Reflexe, 20, 2000, s. 7/1-33 (přeloženo s D. Petříčkovou).

1993

- Vlastos, G.: „Poznámka o ,paulinských predikacích' v Platónovi", in: P. Rezek (ed.), Idea a třetí muž, OIKOYMENH, Praha 1993, s. 68-73.

Různé

- „Úvodní slovo k textu Huga Grotia Prolegomena ke Třem knihám o právu válečném a mírovém", in: Filosofický časopis 62, 2014, 4, s. 500-504.

- „Proměny studia filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1989-1993", in: Bendová, M. – Borovanská, J. – Vejvodová, D. (eds.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, Nomáda: Praha 2013, s. 308-321.

- díl „Počátky moderní univerzity" (spolu s I. Landou) v rámci osmidílného rozhlasového pořadu Století rozumu Českého rozhlasu 3 – Vltava (2012, 30 min.).

- díl „Kantova etika a mravní zákon" (spolu s M. Barabas) v rámci osmidílného rozhlasového pořadu Století rozumu Českého rozhlasu 3 – Vltava (2011, 30 min.).

16-05-2019 16:08:34